جهانگیری: اگر امید مردم را افزایش دهیم، شرایط سخت زودتر پایان می‌یابد