وزارت کار: راه حلی برای افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد