جان کری: ترامپ ثابت کرد حق با منتقدان ایرانی برجام بود