خیانتکاران بازار ارز/ صادرکننده‌ها یا نیما، کدام‌یک خائن‌اند؟