فیلم تاسف‌باری که از حادثه کنسول‌گری ایران منتشر شد