کروبی نمی‌خواهد حصر شکسته شود/ جعل تاریخ در تمام نامه‌نگاری‌های او به کرات مشاهده می‌شود