تصاویر جدید از محل اصابت موشک به ساختمان دموکراتها