آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال در سکوت خبری و بدون اعلام اسامی