تصاویر/ نشست مطبوعاتی رییسان جمهور ایران، روسیه و ترکیه