افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه تولید نایلون و سلفون