فرمانده کل سپاه: اقتدار نظامی ایران در منطقه جنبه بازدارندگی دارد