بازدید مسئولین از پروژه های اقتصاد مقاومتی بانک گردشگری در شهرستان بافت