تعیین تکلیف سپرده‌های بیش‌ از ۲ میلیارد ریال فرشتگان