زمان و مکان نشست سران ایران, روسیه و ترکیه اعلام شد