فیلم/دیوار مجموعه تفریحی"بانک دولتی"که تمامی ندارد!