فیلم/ رئیس دادگاه خطاب به مشایی: جاسوسان اسرائیلی و انگلیسی چه ارتباطی با شما داشتند؟