غبار بر کرسی طبقه هشتم پاستور/ چرا سخنگویی دولت مشتری ندارد؟