«حسین فریدون» فردا از رساله دکترای خود دفاع می‌کند