پرداخت هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه گذاری است