آیا جلسه سوال از روحانی بر روابط خارجی دولت اثرگذار است؟