هر اقدامی در خصوص برجام برای اروپایی‌ها هزینه‌ دارد