سفر مقامات آمریکایی به خاورمیانه برای مذاکره درباره سوریه و ایران