واکنش قاسمی درباره ادعای محدودیت سفر دیپلمات های فرانسه به ایران