اعطای حق شهروندی به مسئولان و فرزندانشان در جریان مذاکرات برجام «ظریف» را به مجلس کشاند