ارز دولتی نگیریم بلیت قطار مثل هواپیما آزاد می‌شود