تاثیری که جلسه سوال از روحانی روی وزیر جوان گذاشت!