وزیر اطلاعات: یک عضو کابینه دولت متخاصم را در اختیار گرفتیم