روایتی از تاثیر رفتار بزرگتر‌ها بر کودکان در یک فیلم