توصیح وزیر نفت به 5 سوال نمایندگان در کمیسیون انرژی