شتابدهی روند توسعه و آبادانی «چاه‌دادخدا» با چند اقدام کلیدی