پاداش شهرداری تهران به سوء تدبیر‌های دستیار اقتصادی روحانی!