تصاویر/ امضای توافقنامه میان وزیران دفاع ایران و سوریه