دولت اختیار نظارت و مدیریت ارز پتروشیمی‌ها را به وزیر نفت سپرد