حمیدرضا آذرنگ و دو بازیگر دیگر به «غلامرضا تختی» پیوستند