نرخ ثابت برای پروازهای داخلی تعیین شد‌+قیمت‌های جدید