نام 3 آسیایی داعشی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شد