انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی از افراد "خود اسلام پندار"