تصاویر/ ناراحتی زهرا نعمتی پس از حذف از بازی های آسیایی