سردار اشتری: نیازمند آمادگی در حد دوران دفاع مقدس هستیم