اظهارات یک نماینده درباره تحقیق و تفحص از وزارت کار