فتحی: باید ساختار حضور بدون رانت جوانان را ایجاد کنیم