نگرانی تأمین آب آشامیدنی تا پایان پاییز ادامه دارد