نماینده تهران: در شرایط حاضر باید لیست مفاسد را در جیب مان بگذاریم