عکس/ توئیت مدیرمسئول صراط درباره مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت