تفاهم وزارت بهداشت و سازمان اتمی برای واردات تجهیزات پزشکی