مرعشی: به هرکس پست دادیم، باید گوش به فرمان ما باشد