فیلم/ تلاش تکنوکرات های دولتی برای تعطیلی دانشگاه تربیت معلم!