ربیعی:‌ افشاگری پدیده‌ ای مارکسیستی است/مستندات را به دادگاه ارائه خواهم کرد