خارجی‌ها از آمدن به ایران منصرف نمی‌شوند؛ مگر به شروطی