موضع بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران در برابر تحریم‌های آمریکا